Show IP

La teva IP: 54.224.103.239

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Oferta d'estudis

Modalitat semipresencial

L’oferta d’ensenyaments en règim de semipresencialitat ve regulada per la resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.


1. Finalitat

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de
formació professional.


2. Persones a qui va adreçada

2.1 La matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball, o
b) tenir cura d’altres persones, o
c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

2.2 La documentació acreditativa de les incompatibilitats és la següent:

a) Causa: treball com a assalariat o assalariada.
Documentació acreditativa: informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.

b) Causa: treball autònom.
Documentació acreditativa: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques,
i rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

c) Causa: tenir cura d’altres persones.
Documentació acreditativa: del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaración jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones.

d) Causa: qualsevol altra circumstància excepcional.
Documentació acreditativa: declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

3 Abast

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a tots o a part dels mòduls o
unitats formatives que cursi l’alumne o l’alumna.


4   Canvi de matrícula

El canvi de la matrícula semipresencial a la modalitat presencial, o a l’inrevés, l’autoritza el director o la directora del centre.


5   Característiques

5.1   Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

5.2   Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.

5.3   Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.

5.4   Els centres educatius, per a l’aplicació de la matrícula semipresencial de cada alumne o alumna, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

5.5   El professorat de les unitats formatives o dels crèdits amb alumnat amb matrícula semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

5.6   S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semi- presencial.
5.7   El centre educatiu ha de guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.
 

6 Pauta metodològica

1.    Distribució horària prevista

  • 50% hores presencials en el centre i 50% hores no presencials
  • Es pactarà per a cada mòdul els dies i hores de presència, revisables si canvien les circumstàncies dels alumnes


2.    Règim d’atenció personal a l’alumne/a

La comunicació entre l’alumne/a i el professor/a es realitzarà mitjançant:

  • hores presencials
  • campus virtual
  • missatgeria del campus
  • fòrums
  • sistemes col·laboratius
  • correu electrònic
  • tutoria específica

d'acord amb el que s'estableix a la pauta metodològica.


3.    Materials o recursos curriculars a disposició de l’alumne/a

•    Materials publicats a través del campus virtual
•    Equipaments i programari en l’aula del grup
•    Realització de pràctiques que requereixin material específic en hores presencials

Mostra # 
Títol
Oferta de cicles amb modalitat semipresencial
barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO